-


-


-

CCS PIC: Funcion para convertir cadena de caracteres en numero float

 Usado para extraer caracteres pasar de char a float de un LCD lm16l  y operar con ellos.


float get_complex_num(){
int s;
 float result=0;
int xtract=0;
float mult;
float raw;

for (s=x-1;s>=1;s--){
xtract++;
if (xtract==1){mult=1;}
if (xtract==2){mult=10;}
if (xtract==3){mult=100;}
if (xtract==4){mult=1000;}
if (xtract==5){mult=10000;}
if (xtract==6){mult=100000;}
if (xtract==7){mult=1000000;}
if (xtract==8){mult=10000000;}
if (xtract==9){mult=100000000;}
if (xtract==10){mult=1000000000;}
if (xtract==11){mult=10000000000;}
raw=lcd_getc(s,2)-48;
result=(raw*mult)+result;
/*// zelan itten daben ikusteko!
printf(lcd_putc, "r-%f x->%i",result,x);
delay_ms(1500);*/
x--;

}
return result;

}

1 comentario:

Cualquier critica, propuesta idea o sugerencia sera bien recibida